Общи условия

Общи условия за ползване на платформатаClickAndPlay


I. Общи положения
1. Тези условия представляват договор за услугите предоставяни от платформата
ClickAndPlay - създадена и поддържана от „Дигитал Спорт” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1715, район р-н Младост, ж.к. Младост, бл. 472,
вх. 1, ап. 26, ЕИК 204983265, представлявано от Стефан Ивайлов Йорданов, в
качеството му на управител на дружеството - и нейните ползватели, и уреждат
правата и задълженията на всички страни по него.
2. Страни по настоящия договор са „Дигитал Спорт” ООД и всеки един:
a. регистриран обикновен потребител наричан за краткост от тук
нататък – Потребител
или
b. действащ бизнес - наричан за краткост от тук нататък – Търговец
заредил сайтаwww.ClickAndPlay.bg или регистрирал профил в
платформатаClickAndPlay.

II. Терминология
1. Навсякъде в този Договор следните думи и изрази, когато започват с главна
буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено
число), ще имат посочените в този раздел I значения, освен когато контекстът
изисква друго:
2.Потребител – всеки човек, регистрирал профил в ClickAndPlay
3.Търговец – всеки регистрирал профил в системата действащ спортен клуб в
България предлагащ наем на спортно съоражение, услуга или промотиращ
своята дейност.

4. ПлатформатаClickAndPlay предоставя услуги за свързване
на Потребители и Търговци по лесен и бърз начин с помощта на компютри и
мобилни устройства (таблети и телефони) свързани в Интернет.
5. ПлатформатаClickAndPlay се състои от – Уеб - сайтwww.ClickAndPlay.bg, който
служи за представяне на платформата;
6. Резервация - електронен запис в базата данниClickAndPlay, който съдържа
информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа,
вида, цената и продължителността на резервацията.
7. Клиент на Търговеца – всеки Потребител, който има интерес или използва
услуга на някой от Търговците. Търговецът сам решава как и какво да предостави
на своите клиенти.
III.Предмет на договора
1. Платформата ClickАndPlay, предоставя на Потребители и Търговци постоянен
достъп в платформата за менажиране на спортни комплекси и онлайн
резервации. След регистрация, Търговецът получава профил, чрез който
Потребителите на системата разполагат с възможността да изберат свободен
тенис корт или друга услуга предлагана от клуба и да направят резервация с
възможност за онлайн плащане чрез мобилно устройство или компютър.

2. Всеки потребител заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условията за
ползване в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайтаwww.ClickAndPlay.bg;
b. Когато регистрира профил в ClickAndPlay;

3. Всеки Търговец заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условията за
ползване в следните случаи:

a. Когато зареди и ползва в своя браузър сайтаwww.ClickAndPlay.bg;
b. Когато регистрира профил в платформата се счита, че Търговецът
е извършил електронно изявление за сключване на договор , и че
договорът между него иClickAndPlay е сключен.

IV.Цени и начин на плащане на услугите
1.Всички услуги на платформатаClickAndPlay се предоставят на Потребителите
по следният начин:
a) Потребителят избира пакет от услуги и в зависимост от това заплаща
месечна такса и/или зарежда своя профил с депозитна сума за да ползва
опрделени услуги
b) При онлайн покупка от Потребител към Търговец ClickAndPlay действа като
посредник и предава сумата към клуба след удържането на съответните
банкови такси при банкови транзакции.

2. Услугите на платформатаClickAndPlay се предоставят на търговците по
следния начин:
c) Търговецът избира пакет от услуги и в зависимост от това заплаща
месечна такса за подръжка и предоставя на другата страна рекламни
площи на територията на спортния клуб и по терена на тенис кортовете.
Конкретните параметри относно месечната такса както и броя, обема и
вида на рекламните съоръжения се уговарят допълнително в зависимост от
конкретните параметри.
d) Цените на услугите предлагани от Търговец са определени от съответният
Търговец и са с включени всички данъци и такси.
V.Права и задължения на Потребителите
1. Регистрация:
За да ползват платформата Потребителя трябва да зареди и ползва в своя
браузър сайта ClickAndPlay. След това те веднага могат да разгледат сайта и
регистрираните Търговци. За да ползват някоя от услугите наClickAndPlay – те
трябва да се регистрират. Това е възможно да стане директно с един от техните
профили във Facebook или Google, като е необходимо да се попълнят и още
няколко полета с информация, а именно:
a) e-mail (за да имаме връзка с вас и за да получавате потвърждения за
резервации)
b) пол, години (за да не ви изпращаме неподходящи предложения)
c) адрес (необходим, за да получава актуална информация за спорта и
играчите около него)
d) телефон (необходим, ако правите резервации или участвате в събития)

e) рейтинг (необходим, за да може да намира и да бъде намерен за игра
от потребители на неговото ниво на игра и за участие в турнири)
2. Потребителите са задължават да бъдат коректни към своите Търговците при
заявка за услуга при тях. Ако направят резервация и впоследствие решат, че няма
да я ползват те трябва да я анулират до 24часа преди неиното начало. В
противен случай Потребителите трябва да заплатят услугата на Търговеца.
3. Ако Потребител заяви услуга и без да уведоми Търговеца - се откаже от
нейното ползване – Търговецът има право да изисква пълно плащане на
заявената услуга.
4. При няколкократно заявяване и отказ от заявена услуга без предупреждение
–ClickAndPlay има право да блокира достъпа на този потребител до
платформата.
VI.Права и задължения на Търговците
1.Регистрация на търговец:
За да ползва платформата – всеки търговец трябва да направи първоначална
регистрация на сайтаwww.ClickAndPlay.bg въвеждайки необходимите данни за
търговския обект и фирмата или лицето. При тази регистрация търговецът
декларира, че данните които въвежда са коректни, и че той има право да извърши
тази регистрация.
2. Работа на Търговеца с платформата:
След като се регистрира, търговецът може да ползва платформатаClickAndPlay
едновременно и поотделно по следния начин:
a) Използване на страницатаwww.ClickAndPlay.bg на всяко свое
устройство – компютър, лаптоп, таблет - с активен Интернет и браузър;
3. Активиране на услуга от Търговец:
След като регистрира своя профил – Търговецът може по всяко време да
активира всяка една от неактивните услуги като се свърже с представител на
ClickAndPlay и заяви своето желание. В самата услуга и в e-mail-а за
потвърждение – ясно е означено дали услугата е безплатна или платена с
месечен абонамент. Абонаментът за платени услуги започва да тече от датата на
e-mail потвърждението.

4. Деактивиране на услуга от Търговец:
Търговецът има право по всяко време да деактивира всяка една от активните
услуги като се свърже с представител на ClickAndPlay и заяви своето желание.
При деактивиране на услуга – той получава e-mail за потвърждение на
деактивацията. Деактивацията на платена услуга, не освобождава Търговеца от
заплащане на неговите неплатени абонаменти къмClickAndPlay до момента.
5. След регистрация и активиране на една или повече услуги в
платформатаТърговецът е длъжен да работи сClickAndPlay по такъв начин, че
неговите клиенти да бъдат адекватно обслужени. Това може да включва без да
изчерпва действията – вход в системата, потвърждаване или отказ на заявена
резервация.
6. При направена и потвърдена Резервация/Поръчка от Клиент – Търговецът е
длъжен да приеме и обслужи клиента си в определеното време и на
определеното място. При невъзможност за това Търговецът трябва своевременно
да уведоми Потребителя.
7. Използване на дигиталните графици на ClickAndPlay като единствено средство
за управление на предоставяните услуги е задължително за Търговеца

VII.Вашите данни и профили
1. “Дигитал Спорт” ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на
администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” съгласно Закона
за защита на лични данни. Потребителят се съгласява “Дигитал Спорт” ООД да
съхранява и администрира личните му данни при спазване на разпоредбите на
Закона за защита на личните данни.
2. Потребителите и Търговците гарантират, че данните, които предоставят в
процеса на регистрация са верни и пълни.
3. Потребителите се регистрират в платформата с техните публични профили от
Facebook или Google, като допълват необходимата информация в секцията
Настройки на приложението. Те отговарят за това да пазят информацията за
своите акаунти от разкриване пред трети лица.

4. Търговците се регистрират в платформата с e-mail и парола, с които създават
административен акаунт, чрез който имат достъп до цялата информация за своя
обект. След това те въвеждат подробни данни за обекта, в който оперират. Те
отговарят за това да пазят информацията за своя акаунт от разкриване пред
трети лица.
5. Регистрирайки се в платформата всяка една страна - Потребители и Търговци
дават разрешение да им бъдат създадени публични профили, които ще бъдат
видими за другата страна.
6. Регистрирайки се в платформата Потребители и Търговците дават изрично
разрешение наClickAndPlay да им изпраща съобщения по всякакъв технически
начин: e-mail, нотификации, в профилите им във Facebook и др., както такива
необходими за функционирането на услугите вClickAndPlay, така и съобщения с
рекламна или друга търговска цел.
7. Регистрираните Потребители и Търговци се съгласяват с това – необходимите
техни данни като име, телефон, адрес, e-mail – да бъдат предоставяни на другата
страна, когато това е необходимо за работата на платформата и за
предоставянето на услуга от Търговец към Потребител.
8. “Дигитал Спорт” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация
за Потребителите и Търговците и да не предоставя събраната информация на
трети лица. Изключение се допускат само в следните случаи:
a) Получили сме изричното вашето съгласие за това;
b) Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,
по силата на действащото законодателство.
VIII.Интелектуална собственост
1. Всички елементи наwww.ClickAndPlay.bg, включително но не само – търговски
марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси,
текстове и др. принадлежат на “Дигитал Спорт” ООД и са обект на закрила на
ЗАПСП.
2. Потребителите и Търговците се задължават да не извършват действия, с които
могат да модифицират, повредят, блокират или декомпилират работата на части
от платформата или на цялата платформа.
IX.Гаранции и ограничаване на отговорността

1. “Дигитал Спорт” ООД единствено и само поддържа
платформатаClickAndPlay давайки възможност за комуникация между
Потребители и Търговци. ПлатформатаClickAndPlay пренася по електронен път
ясно определени и дефинирани волеизявления от Потребител към Търговец и от
Търговец към Потребител за техни намерения и бъдещи действия. Ние не
проверяваме и не контролираме по никакъв начин комуникацията между двете
страни. Отговорност и задължение на активната страна – Потребител или
Търговец – е да изпълни обещано към другата страна.
2. Ние полагаме постоянни грижи за осигуряване на работоспособността на
платформата и за високо качество на нашите услуги, но услугите
наClickAndPlay се предоставят във вида, в който са без гаранции за това че са
непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки.
3. Ние не носим отговорност в следните случаи:

a. За вреди, причинени от некоректно поведение един към друг на
Потребителите или Търговците;
b. За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препращане
от нашия сайт към други сайтове;
c. За некоректно отношение на Търговец към Клиент или на Клиент
към Търговец;
d. За въвеждане на невярна или заблуждаваща информация или
информация нарушаваща авторските права на трета страна;
e. В случай, че Потребител или Търговец позволи на трето лице да
ползва и злоупотреби неговия акаунт;
f. За всякакви вредите, настъпили при липса или прекъсване на
достъпа до сайта и услугите наClickAndPlay;

4. В никакъв случай “Дигитал Спорт” ООД, неговите директори, служители и
доставчици няма да са отговорни пред Потребителите и Търговците за
евентуални инцидентни, последващи или наказателни щети, включително тези,
които произтичат от загуба и/или ползване, на данни или на печалба.
X.Други
1. “Дигитал Спорт” ООД си запазва правото да прави промени в платформата или
в тези Условия за Ползване с цел подобряване и развитие на платформата без
предварително уведомяване на Потребителите и Търговците, когато това не
засяга обичайният начин за ползване на услугите от тяхна страна. В случаите,

когато Потребителите и Търговците ще бъдат засегнати в значителна степен от
предстоящи промени в платформата – “Дигитал Спорт” ООД ще направи всичко
възможно за да изпрати предварително уведомление до всички регистрирани
вClickAndPlay в разумен срок преди самите промени.
2. Страните ще разрешават възникналите спорове чрез преговори, като при
невъзможност за достигане до споразумение споровете ще бъдат отнасяни пред
компетентен български съд.
3. Важат законите на българското право.

1 Юли, 2018
София